>>> Let's run Python on Mobile

วันอาทิตย์, กรกฎาคม 24, 2548

สั่งงานในPython ด้วย InterActiveConsole

Python มีInterActive Console ที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งาน เพื่อrunคำสั่งสั้นๆ และยังใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้อีกด้วย
วิธีเข้าสู่ InterActive Console
จาก หน้าแรกของ python กด SoftKeyซ้าย แล้วเลือกเป็น Interactive console จะพบกับเครื่องหมาย >>> พร้อมที่จะรับคำสั่ง จากผู้ใช้

ที่หน้าแรกเลือกเป็น
Interactive console

Interactive console
พร้อมเครื่องหมาย>>>


สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลข ลองกด + - * / ดูครับเช่น
>>> 1.2+1.4
จะตอบกลับมาเป็น
2.6

>>> 4.0/2.0
2.0

>>> 2.0*4.0
8.0

ลองยกกำลังดูบ้าง สองยกกำลังห้า
>>> 2.0**5.0
32.0

ลองหาพื้นที่สามเหลี่ยม ใส่คำสั่งเป็นชุดเลย 1/2 * ฐาน * สูง
>>> width=4.0
>>> height=5.0
>>> 0.5*width*height
10.0
เวลาใช้ Python InterActive Console เป็นเครื่องคิดเลข ต้องพยายามเติมจุดทศนิยมไว้เสมอ โดยเฉพาะเวลาหาร เนื่องจาก Python จะมองเลขที่ไม่มีจุดทศนิม เป็นเลขจำนวนเต็ม ผลลัพธ์ก็เป็นเลขจำนวนเต็ม จึงอาจได้คำตอบที่คลาดเคลื่อนไปได้

ใช้เป็นเครื่องคิดเลข
ก็ได้

ลองบวกลบคูณหาร
หรือใส่สูตรสั้นๆ


คราวนี้สั่งคำสั่งสั้นๆ ให้พิมพ์ hello
>>> print 'hello'
ตอบกลับมาว่า
hello

คำสั่งให้พิมพ์ชื่อ platform
>>> import sys
>>> print sys.plateform
ตอบกลับมาเป็น
symbian_s60

ใส่คำสั่งสั้นๆ


ลองให้ส่งSMS ก็พิมพ์แค่
>>> import messaging
>>> messaging.sms_send('019999999',u'hello from python on symbian s60')
เท่านี้ก็ส่งSMSได้แล้ว ไม่ยากเลยใช่มั้ยครับ

ลองส่ง SMS

ง่ายๆแค่นี้เอง


หน้าถัดไป>>>
หน้าก่อน
กลับไปหน้าหลัก


รายละเอียดเกี่ยวกับ Python for Symbian s60
>>> Introduction to Python
>>> Let's run Python for Symbian s60
>>> สั่งงานในPython ด้วย InterActiveConsole
>>> Editor บน Symbian ที่เขียนด้วย Python
>>> เริ่มต้นเขียนโปรแกรม กับ Python
>>>การสร้าง Function สร้าง Menu และกำหนด Exit